Home » Заявление и писмено съгласие от другия родител (чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ)

Заявление и писмено съгласие от другия родител (чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ)

ДО
г-н  Управител
на …………………………………………………………………………
гр. (с.) ………………………………….

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от…………………………………………………………………………………………………………………

( трите имена по документ за самоличност )

ЕГН ………………………………….
жив. в гр.(с.) …………………………………., ул. …………………………………. № …………,
бл. …………, вх. …………, ет. …………, ап. …………,
на длъжност ……………………………………………………………………………………….
( в цех, отдел, звено, дирекция)

1. На основание чл.167а, ал. …. от Кодекса на труда и чл. …. от НРВПО, заявявам че желая да ползвам отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, за детето трите имена…………………………………………………………………………………………………………..

родено на ………… 20…. г., считано от ………… 20…. г.
2. Декларирам, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.
3. Декларирам, че не е ползван отпуск по чл.165, ал.1 от КТ в сила до 01.08.2004 г. за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.
4. Декларирам, че до момента не е ползван отпуск по чл.167а от КТ от мен или от бащата/майката, осиновителя/осиновителката ………………………………….
5. До този момент съм ползвал/а отпуск по чл.167а в размер на дни, месеци

………………………………………….

Прилагам:
1. Акт за раждане на детето № …. от ………… 20…. г.
2. Писмено съгласие от другия родител
( по чл. 167а, ал. 1, от КТ)

 

 

гр. (с.) ………………………….
Дата: ……………………………

 Подпис:………………….

 

 

СЪГЛАСИЕ

 

Подписаният/а ……………………………………………………..…

(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН ………………………..…….
адрес …………………………………………………………………………………..
родител (осиновител) на………………………………………………………………………………………

(трите имена на детето и ЕГН)

В съответствие с чл. 167а, ал. 1, изречение второ от Кодекса на труда и във връзка с чл. 49, ал. 5 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Заявявам, че съм съгласен/на ………………………………………………………………………………………………………………..

(посочват се трите имена на другия родител/осиновител
по документ за самоличност и ЕГН)

да ползва част от моя отпуск по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер на

………………………………………………………………………………………….

(посочва се продължителността на отпуска в календарни дни, но не повече от 5 месеца)

за отглеждане на детето ………………………………………………………………………………………………………………………….

(трите имена на детето и ЕГН)

 

Подпис: …………………

гр. (с.) ………………………….
Дата: ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

2 Comments

  1. Comment by admin:

    Здравейте! С допълнението на чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) се създаде възможност всеки от родителите (осиновителите) на дете до 8-годишна възраст да може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие.
    От 01.01.2007 г. до влизането в сила на ЗИДКТ правото на неплатен родителски отпуск беше лично право и не можеше да се прехвърля. Възможността отпускът със съгласието на единия родител да се ползва изцяло от другия родител съществуваше до 31.12.2006 г. (§ 39 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Сега, след приетата промяна в чл. 167а, ал. 1, всеки от родителите (осиновителите) на детето ще може да прехвърля на другия родител (осиновител) до 5 месеца от 6-те месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, на който има право.

  2. Comment by Бойка Маринчева:

    Благодаря Ви че има от къде да се възползваме да видим образците за да знаем как най правилно да пристъпим към изпълнение то
    искам да по питам и при използване на неплатен отпуск за отглеждане на детето до 8 години във какъв размер има право другия родител да преостъпи ползването пет месеца или шест

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван